Event Team

Boost up Your Skills With Extensive Resources

Our Team

 • Harneet Singh
  POC
     

 • Ayush Sharma
  Event Manager
     

 • Megha Shandil

 • Shreya Kamboj

 • Abhishek Anand

 • Anmol Sachan

 • Aastha Verdhan

 • Sugandha Sharma

 • Abhishekh Dey

 • Ajay Bhadauria

 • Rohit Mankotia

 • Sahil Sehdev


Our Coordinators

 • Shorya Prabha

 • Rahul Singh

 • Yatin

 • Ashmeesh Chowdhery

 • Reema Saini

 • Deepika Jaiswal

 • Shailender Maurya

 • Mehak Gupta

 • Isha Gupta

 • Nikita Bhardwaj

 • Dollar Gill

 • Raga Kaplish

 • Simran Singh